zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Sprawy meldunkowe - Ewidencja ludności, USC - Gmina - Urząd Gminy Stara Kornica.

 

Pobierz PDF

Sprawy meldunkowe

 

OD DNIA 31.12.2012 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE EWIDENCJI LUDNOŚCI.

 

      Dokonując zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można jednocześnie zgłosić wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. W takiej sytuacji nie ma obowiązku przedstawiania potwierdzenia wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Osoba zgłaszająca wypełnia formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” albo „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” wskazując jednocześnie adres lub adresy, z których ma nastąpić wymeldowanie.  

      Ponadto uległ wydłużeniu termin na realizację obowiązku meldunkowego. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

      W przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej termin ten wynosi 4 dni licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

        

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

 • Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

 • w formie pisemnej na  formularzu zgłoszenia pobytu czasowego
 • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 • Kto może dokonać czynności zameldowania
  • osoba wnioskująca o zameldowanie -  osobiście,
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 • Wymagane dokumenty:

 

 • Druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Do wglądu:

 1. Dowód osobisty
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna), oraz dowód osobisty dysponenta lokalu.

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 • Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

 • w formie pisemnej na formularzu zameldowania na pobyt stały
 • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuj.

 

 • Kto może dokonać czynności zameldowania
 • osoba dokonująca zameldowania - osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 • Wymagane dokumenty:

 Druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu stałego”

Do wglądu:

 

1.       Dowód osobisty.

2.       Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna), oraz dowód osobisty dysponenta lokalu.

  

Druki meldunkowe dostępne są w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

 

UG Kornica
 • e-tv
 • Krus
 • Mazovia
 • Mikroporady
 • Monitor Polski
 • SRW Park
 • Tygiel Doliny Bugu
 • WFOSiGW
Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
tel.: 048 083 358 78 22, fax: 048 083 358 78 93, email: gmina@kornica.org, http://www.kornica.org
NIP: 496-021-37-25, Regon: 030237724
Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x