Informacja na temat planowanych zadań inwestycyjnych na terenie gminy w 2023 roku.

Gmina w 2023 roku zaplanowała ponad 25,5 mln zł na zadanie inwestycyjne.

Jednym z głównych zadań jest Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy która stanowi blisko 40% budżetu przeznaczonego na inwestycje.

Poniżej informacja o zadaniach wraz z przeznaczonymi na nie kwotami:

Lp.

Nazwa zadania

Nakłady finansowe

1

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

20 000,00 zł

2

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim.

1 642 576,94 zł

3

Zakup osuszacza przemysłowego PRO-90L/24h na SUW Nowa Kornica - 2szt.

10 000,00 zł

4

Budowa szachtu studni głębinowej Nr 4 w Nowej Kornicy - opracowanie dokumentacji.

35 000,00 zł

5

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starej Kornicy - opracowanie dokumentacji projektowej.

60 000,00 zł

6

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku ok 46+784 do km ok. 47+602 - wykonanie koncepcji i dokumentacji w miejscowości Stara Kornica.

50 000,00 zł

7

Pomoc finansowa Powiatowi Łosickiemu w 2023 roku na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km.

915 993,58 zł

8

Pomoc finansowa Powiatowi Łosickiemu w 2023 roku na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim - Dubicze - Wólka Nosowska - gr. woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300.

1 244 362,68 zł

9

Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica.

512 139,59 zł

10

Modernizacja drogi gminnej w Kobylanach - roboty budowlane + inspektor nadzoru

1 957 000,00 zł

11

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica.

156 228,87 zł

12

Realizacja Regionalnego Partnerstwa Samorządówm Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI).

20 306,69 zł

13

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

3 830 220,00 zł

14

Cyfrowa Gmina.

140 880,00 zł

15

Zabudowa agregatu wysokociśnieniowego na lekkim samochodzie pożarniczym dla OSP Nowe Szpaki wzraz z montażem.

32 149,40 zł

16

Zakup i wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP Rudka.

13 000,00 zł

17

Modernizacja systemu klimatyzacji budynku świetlicy wiejskiej OSP Stare Szpaki.

25 960,21 zł

18

Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach.

200 000,00 zł

19

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica

1 079 617,00 zł

20

Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

10 298 640,00 zł

21

Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica.

1 896 500,00 zł

22

Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury.

247 000,00 zł

23

Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Dubicze.

19 000,00 zł

24

Modernizacja świetlicy wiejskiej - obicie z zewnątrz ścian budynku drewnianym szalunkiem.

16 733,73 zł

25

Modernizacja świetlicy wiejskiej - wykonanie łazienki i sanitariatu w budynku świetlicy wiejskiej w Szpakach-Kolonii.

18 510,26 zł

26

Naprawa i przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kobylanach.

200 000,00 zł

27

Rewitalizacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach.

999 877,49 zł

SUMA

25 641 696,44 zł

Powrót na początek strony