Komunikat Wójta dotyczący umowy użyczenia terenu/obiektu w Wólce Nosowskiej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „PARK”.

W związku z artykułem na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "PARK" Wólka Nosowska odnośnie wystawionej faktury za energię elektryczną, Wójt Gminy Stara Kornica przekazuje do publicznej wiadomości umowy, które zostały podpisane ze stowarzyszeniem.

 

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu 29.10.2018 roku pomiędzy Gminą Stara Kornica reprezentowaną przez:
mgr Kazimierza Hawryluka – Wójta Gminy Stara Kornica
zwaną w treści umowy „Użyczającym

a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska

reprezentowanym przez

Prezesa SRW „Park” Wólka Nosowska 
i Skarbnika 

zwanym w treści umowy „Biorącym”

Strony Zawierają umowę treści następującej:

§ 1 
Użyczający oświadcza, że na podstawie  decyzji Wojewody Bialskopodlaskiego Nr G.IV.7224-5-79-9/99 z dnia 23.06.1999 roku działka Nr 122/5 wraz z budynkami szkoły i budynkami pozostałymi oraz działka nr 122/6 stanowią mienie Gminy Stara Kornica.

§ 2

 1. Przedmiotem użyczenia jest lokal mieszkalny usytuowany w Szkole Podstawowej w Wólce Nosowskiej o łącznej powierzchni użytkowej 30,0 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Lokal o którym mowa w ust.1 wyposażony jest w ogrzewanie piecowe, instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną.
 3. Lokal składa się z 4 pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia i przedpokój z toaletą.

§ 3

Umowa użyczenia zostaje zawarta od 01.11.2018 roku  do dnia 31.10.2021 roku.

§ 4

 1. Biorący zobowiązany jest do regulowania należności:

- za energię elektryczną,

- za pobór wody,

 1. Biorący zobowiązany jest do ogrzewania lokalu we własnym zakresie.

§ 5

Wszelkie  przeróbki jakich zechce dokonać Biorący  podlegają uzgodnieniu z Użyczającym. Po okresie obowiązywania umowy Biorący zobowiązany jest do oddania lokalu w należytym stanie.

§ 6

 1. Biorącemu nie wolno bez zgody Użyczającego oddać przedmiotu użyczenia osobom trzecim w użyczenie, najem lub do korzystania.
 2. W przypadku nie dotrzymania zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1 Użyczający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez dokonanie wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 8

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Otrzymują:

 1. Biorący
 2. Użyczający
 • księgowość
 • podatki

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu 29.08.2018 roku pomiędzy Gminą Stara Kornica reprezentowaną przez:
mgr Kazimierza Hawryluka – Wójta Gminy Stara Kornica
zwaną w treści umowy „Użyczającym

a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska

reprezentowanym przez

Prezesa SRW „Park” Wólka Nosowska
i Skarbnika 

zwanym w treści umowy „Biorącym”

Strony Zawierają umowę treści następującej:

§ 1

Użyczający oświadcza, że na podstawie  decyzji Wojewody Bialskopodlaskiego Nr G.IV.7224-5-79-9/99 z dnia 23.06.1999 roku działka Nr 122/5 wraz z budynkami szkoły i budynkami pozostałymi oraz działka nr 122/6 stanowią mienie Gminy Stara Kornica.

§ 2

Przedmiotem użyczenia są wolne pomieszczenia usytuowane w budynku byłej szkoły Nr 121 w Wólce Nosowskiej o pow. 160 m2, pozostałych budynków oraz działek o nr ewid. 122/5 o pow. 0,30 ha i 122/6 o pow. 0,21 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Pomieszczenia wyposażone są w ogrzewanie piecowe, instalację elektryczną i instalacje kolektorów słonecznych. 

§ 3

Umowa użyczenia zostaje zawarta od 01.08.2018 roku  do dnia 31.07.2021 roku.

§ 4

 1. Biorący zobowiązany jest do regulowania należności:

- za energię elektryczną,

- za pobór wody,

 1. Biorący zobowiązany jest do ogrzewania pomieszczenia we własnym zakresie.

§ 5 

Wszelkie  przeróbki jakich zechce dokonać Biorący  podlegają uzgodnieniu z Użyczającym. Po okresie obowiązywania umowy Biorący zobowiązany jest do oddania lokalu w należytym stanie

§ 6

Biorący umożliwia dostęp do placu i bramy wjazdowej wszystkim pozostałym najemcom, jak i służbom zapewniającym bezpieczeństwo tj. Straż Pożarna, Policja, Służba Zdrowia i innym. Ponadto biorący w użyczenie ma obowiązek poinformować użyczającego o miejscu przechowywania kluczy do bramy wjazdowej.

§ 7

 1. Biorącemu nie wolno bez zgody Użyczającego oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w użyczenie, najem lub do korzystania.
 2. W przypadku nie dotrzymania zastrzeżenia, o którym mowa w pkt.1 Użyczający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez dokonanie wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 9

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Otrzymują:

 1. Biorący
 2. Użyczający
 • księgowość
 • podatki
Powrót na początek strony