Ogłoszenie postępowania pod nazwą: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wrazz infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica”

Ogłoszenie

Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica, powiat Łosicki, woj. mazowieckie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej Pzp. na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: Portal zamówień publicznych Gminy Stara Kornica

Powrót na początek strony