Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 28 czerwca 2022 r.

Stara Kornica, dnia 23 czerwca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.50.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 13:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołów z XLIX sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Informacja Zastępcy Wójta Gminy z działań podjętych od początku powołania.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Informacja na temat realizacji inwestycji „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim”:
  1. harmonogram prac,
  2. aktualne badania wody SUW Wólka Nosowska.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica Stanisława Maciejuka,
  • określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 2022/2023,
  • zmieniająca uchwałę nr XLIX/296/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
  • zmiany uchwały Nr XLIX/298/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kornica na lata 2021-2032”.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony