Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Stara Kornica - 28 lipca 2022 r.

Stara Kornica, dnia 22 lipca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.52.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 10:00.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z L i LI sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  1. informacja o podjętych zarządzeniach,
  2. wyjazdy służbowe.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r. przez Wójta Gminy,
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2021 r.,
  2. przedstawianie sprawozdania finansowego gminy,
  3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2021 r.,
  5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za 2021 r.,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica,
  2. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Stara Kornica na lata 2022-2025”,
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036,
  4. zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.                                            

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony