Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 25 października 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.42.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 09:30.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym 2020/2021
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych,
  2. zmiany załącznika do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Stara Kornica,
  3. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
  4. uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232),
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  6. przystąpienia Gminy Stara Kornica do spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.,
  7. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
  8. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Sprawy różne i wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Szpura

  

Powrót na początek strony