Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica 29.12.2021 r.

 Stara Kornica, dnia 21 grudnia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0002.44.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.  Rozpoczęcie o godz. 15:15.

Porządek obrad sesji:         

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołów z XLII, XLIII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”,
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok,
  • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok,
  • przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica”,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021-2036,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.                                            

 Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Szpura

Powrót na początek strony